Pravidla bowlingu

Definice hry

HRA se sestává z deseti částí. Hráč hraje v každé z prvních devíti částí dvě vypuštění (dva hody). Pokud jsou prvním vypuštěním (prvním hodem) poraženy všechny kuželky, druhé vypuštění se nehraje. V desáté části hraje hráč tři vypuštění, v případě, že je započítán (docílen) strike nebo spare, jinak pouze dvě vypuštění. Všechny části hry musí být u každého hráče bowlingu provedeny podle pravidel. Automatické počítací zařízení může být použito, pokud bude schopno provádět tisk záznamu o skóre část k části a i jinak vyhovovat počítacím a hracím pravidlům hry. Vypuštění (hod) je provedeno, pokud hráčova koule protne hraniční čáru hracího území. Vypuštění musí být provedeno osobně a manuálně.

Způsob počítání - Počet shozených kuželek u hráčova prvního vypuštění je označen v malém čtverci v horním levém rohu této části a počet shozených kuželek u hráčova druhého vypuštění je označen v horním pravém rohu. Pokud není při druhém vypuštění v části shozena žádná ze stojících kuželek, bude počet označen (-). Počítání pro dvě vypuštění v části bude zaznamenáno okamžitě.

Strike - Strike je proveden, pokud je shozena celá sada kuželek při prvním vypuštění v části. To je označeno "X" v malém levém horním čtverci v části. Počítání pro jeden strike je 10 plus počet kuželek shozených v následujících dvou vypuštěních.

Double - Dva po sobě jdoucí striky jsou double. Počítá se pro první strike 20 plus počet kuželek sražených v první následující části po druhém striku.

Triple - Tři po sobě jdoucí striky jsou triple. Počítá se pro první strike 30. K dosažení nakoulení maximálních 300 bodů musí hráč nakoulet 12 striků za sebou.

Spare - Spare je počítáno, pokud jsou neporažené kuželky z prvního vypuštění při druhém vypuštění v téže části doraženy. Značí se "/" v malém čtverci v pravém horním rohu části. Počítání pro spare je 10 plus počet kuželek shozených při hráčově následujícím vypuštění.

Split - Split se nazývá situace, kdy po prvním hodu zustanou stát kuželky v takové formaci, že je poražena vrcholová kuželka a dále:

 • je poražena nejméne jedna kuželka mezi dvema ci více stojícími kuželkami, napr.: 7-9 ci 3-10.
 • je poražena nejméne jedna kuželka tesne pred dvema ci více stojícími kuželkami, napr. 5-6.

Nedohoz - Nedohoz se nazývá situace, kdy hrác behem dvou hodu framu neporazí všech deset kuželek a neporažené kuželky zbývající po prvním hodu netvorí split.

Způsob hry

 • Alternativa 1: Hra bude hrána vždy na dvou drahách (páru) k sobě přilehlých. Členové příslušných družstev, dvojic a jednotlivci budou koulet po sobě v pravidelném pořadí pět částí na jedné dráze. Po těchto prvních pěti částech vymění dráhy, na kterých odehrají zbývajících pět částí celé hry.
 • Alternativa 2: Hra bude hrána vždy na jedné dráze. Členové příslušných družstev, dvojic a jednotlivci budou po sobě a v pravidelném pořadí koulet kompletní a po sobě jdoucí části každé hry.
 • Alternativa 3: Při "baker team" formátu členové příslušných družstev, trojic a dvojic budou po sobě a v pravidelném pořadí koulet kompletní a po sobě jdoucí části každé hry. Týmy budou střídat dráhy v páru po deseti částech
 • Alternativa 4: Členové příslušných družstev, trojic a dvojic budou po sobě a v pravidelném pořadí koulet na jedné dráze kompletní a po sobě jdoucí části každé hry.

Rozpisem soutěže je možné stanovit jiný způsob hry.

Pořadí pro koulení - Pořadí, ve kterém hráči družstva, resp. dvojice, nastupují ke hře, je dáno pořadím hráčů uvedených na sestavě družstva, resp. dvojice. V případě soutěže jednotlivců (při hře každý s každým) určí začínajícího hráče los, pokud rozpisem soutěže není stanoven jiný postup. Hrají-li proti sobě dvojice či družstva na jedné dráze, rozhodne o začínajícím los, pokud rozpisem soutěže není stanoven jiný postup.

Přerušená hra - Oficiální delegát turnaje, není-li přítomen, pak rozhodčí, může schválit přesunutí soutěžních her a sérií na ostatní dráhy, pokud zařízení na některých drahách selže a ohrozí průběh soutěže.

Legálně poražené kuželky - Za legálně poražené kuželky se považují:

 • kuželky shozené dolů nebo mimo desku koulí nebo ostatními kuželkami;
 • kuželky shozené dolů nebo mimo desku kuželek při odskočení kuželky od boku dráhy nebo zadního tlumícího polštáře;
 • kuželky shozené dolů nebo mimo desku kuželek při odskočení kuželky od zametacího kříže;
 • kuželky nakloněné a dotýkající se se konce nebo boku dráhy.
 • Všechny takto poražené kuželky musí být ostraněny před dalším vypuštěním.

Nelegálně poražené kuželky - opakování vypuštění - Výsledek docílený poražením kuželek se nezaznamená v případě, že:

 • koule odskočí před dotekem s tlumícím polštářem.
 • vypuštění je provedeno a koule se dostane do kontaktu s některou kuželkou, která leží v prostoru ložiskového kříže nebo žlabu, před opuštěním povrchu dráhy.
 • ovlivní-li výsledek vypuštění okolnosti, na nichž hráč nemá účast.
 • Ve výše uvedených případech má hráč právo k dodatečnému vypuštění (opakování) c části. Kuželka a kuželky nelegálně poražené musí být postaveny na původní místa.

Nelegálně poražené kuželky - bez opakování vypuštění - Výsledek docílený poražením kuželek se nezaznamená v případě:

 • že koule opustí dráhu před dotekem se stojícími kuželkami.
 • hráč přešlápne.
 • automatický stavěč kuželek není připraven registrovat poražené kuželky.
 • V tomto případě nemá hráč právo k dodatečnému vypuštění (opakování) v části. Do záznamu hodů se zapíše písmeno "F". Nastane-li tato skutečnost při prvním vypuštění v části, odehraje hráč druhé vypuštění do plné sady kuželek.

Nesprávná sada kuželek - Pokud při koulení do plných nebo dorážky, je zjištěno hned po vypuštění, že jedna nebo více kuželek jsou špatně postaveny, ale neporaženy, vypuštění a výsledek shození se počítá. Je odpovědností každého hráče, aby zkontroloval před vypuštěním, zda kuželky stojí stojí správně. Bude-li hráč trvat na tom, že jedna nebo více kuželek nestojí v pořádku, budou znova postaveny před vypuštěním koule, jinak je postavení považováno za akceptovatelné.

Odskočení kuželek - Kuželky odskočené a stojící na dráze musí být počítány jako stojící a nepovažují se za poražené.

Náhrada poškozené kuželky - Je-li kuželka zlomena nebo jinak poškozena v průběhu hry, bude nahrazena jinou, velmi podobnou. Oficiální delegát turnaje, případně rozhodčí, stanoví, zda náhradní kuželka je akceptovatelná.

Mrtvá koule - Koule bude deklarována jako "mrtvá", pokud nastane nějaká z následujících možností:

 • po vypuštění (a před dalším vypuštěním na té samé dráze) je ihned zjištěn a ohlášen fakt, že jedna nebo více kuželek chybí v sadě.
 • hráč koulí na špatné dráze nebo mimo určené dráhy.3. hráči fyzicky překáží jiní hráči, diváci nebo pohybující se objekty. V takovém případě může hráč akceptovat výsledný shoz nebo deklarovat "mrtvou" kouli.
 • některá kuželka se pohybuje nebo spadne při vypuštění koule hráčem nebo před dotykem koule s kuželkami.
 • vypuštěná koule se dostane do kontaktu s cizí překážkou.Ve výše uvedených případech má hráč právo požadovat opakování vypuštění. O tom, zda se vypuštění bude opakovat, rozhodne s konečnou platností rozhodčí (případně ofic. delegát turnaje) nebo vedoucí družstev, není-li přítomen rozhodčí nebo oficiální delegát turnaje.

Definice přešlapu - Přešlap nastane tehdy, pokud část hráčovy osoby se dostane mimo nebo na druhou stranu přešlapové čáry a dotkne se některé části dráhy, zařízení nebo stavby při provedení vypuštění nebo po vypuštění.
Přešlap je zaznamenán v případě, že:

 • je zaznamenán přístrojem automatické detekce přešlapu.
 • rozhodčí, který je v pozici, kde nic nebrání ve výhledu na čáru přešlapu, ohlásí přešlap.

KLUB

Dočasně uzavřeno

BOWLING

Dočasně uzavřeno

Chlumeckého 6, Třebíč

Telefon klub:
-

Telefon bowling:
-

Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.